English version available below.

 

ПOЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

(Cookies Policy)

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на уеб-страницата. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на уеб-страницата и да улесняват потребителя при ползването на уеб-страницата. Вие не сте длъжни да приемате „бисквитки“ и можете да избирате във всеки момент кои от тях да приемате, като промените параметрите на Вашия браузър, така че да не приема „бисквитки“.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“         

Може да избегнете запаметяването на „бисквитките“ на Вашето крайно устройство чрез настройка на Вашия браузър. За повече информация вижте: https://aboutcookies.org. С настоящето Ви указваме, че в този случай Вие бихте могли да ползвате по-голямата част от настоящата страница.

Ако предпочетете да откажете „бисквитките“, когато посещавате нашите уеб-страници, повече няма да се инсталират други „бисквитки“ на Вашето устройство, с изключение на функционалните бисквитки, представени по-долу (включително „бисквитка”, позволяваща да се запомни фактът, че когато посещавате уеб-страниците ни, не искате да бъдат инсталирани „бисквитки“).

Все пак имайте предвид, че ако изберете да изтриете или откажете някои „бисквитки“, това може да доведе до неправилното функциониране на уеб-страницата ни и да ограничи достъпа Ви до някои от функциите или услугите на сайта ни.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват „бисквитки“ за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Видове бисквитки, които използваме          

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме за различни цели.

Строго необходими бисквитки

Тези „бисквитки“ са зададени от нас и са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата ни. Тази категория включва, напр.:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на визуално съдържание.

Функционални „бисквитки“

 

Тези „бисквитки“ са зададени от нас и биват използвани с цел подобряването на нашите уеб-страници, например за провеждането на анализи, които ни позволяват да разберем как се използват нашите уеб-страници и къде са необходими подобрения. Тези „бисквитки“ се използват за събиране на информация за начина, по който посетителите използват нашите уеб-страници. Информацията се събира анонимно и включва броя посетители, техния произход и страниците, които разглеждат.

Всички „бисквитки“, които се ползват на нашите уеб-страници се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 (триста шестдесет и пет) дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

 

 

COOKIES POLICY

What are cookies?

Cookies are small text files which are stored by the Internet browser on your end device (computer, tablet, laptop or mobile phone) when you visit different websites and pages on the Internet. The main purpose of cookies is to make the user recognizable when they return to the web page initially visited. Some cookies also have a more specific use, such as to remember user behavior on the web page and to make it easier for the user to use the web page. You are not obliged to accept cookies and you can choose at any time which cookies to accept by changing the settings of your browser so that it does not further accept cookies.

Disabling and deleting cookies

You can avoid cookies being stored on your end device by setting your browser. For more information see: https://aboutcookies.org. We hereby inform you that in this case you would be able to use most of this page.

If you choose to refuse cookies when you visit our web pages, no more cookies will be installed on your device, with the exception of the functional cookies presented below (including a cookie to remember the fact that when you visit our web pages, you do not want cookies to be installed).

However, please note that if you choose to delete or refuse certain cookies, this may cause our website to function incorrectly and limit your access to some of the features or services provided on our site.

Please note that for tools that use opt-out cookies, the opt-out feature is device or browser-specific and, therefore, valid for the end device or browser currently in use. If you are using multiple endpoint devices or browsers, you must select the opt-out feature on each endpoint device and browser used.

Types of cookies we use

In this section you can find an overview of the cookies we use for various purposes.

Strictly Necessary Cookies

These cookies are set by us, and are necessary for us to be able to provide our services securely through our website. This category includes, e.g.:

– Cookies that identify or authenticate our users;

– Cookies that temporarily store certain user data (e.g. content of an online form);

– Cookies that store certain user preferences (e.g. search settings or language settings);

– Cookies that store data to ensure smooth video content playback.

Functional Cookies

These cookies are set by us and are used to improve our web pages, for example to conduct analytics, which allow us to understand how our web pages are used and where improvements are needed. These cookies are used to collect information about how visitors use our web pages. The information is collected anonymously and includes the number of visitors, their background and the pages they view.

All cookies that are used on our web pages are automatically deleted after a certain period of time. This period varies up to 365 (three hundred and sixty-five) days depending on the purpose of the specific cookie.