English version available below.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА „МАККАН ЕРИКСОН СОФИЯ“ ООД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 1. Тази интернет-страница е собственост на „Маккан Ериксон София“ ООД („Дружеството“) – дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121003246, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Нови Искър, кв. „Курило“, ул. „Търговска“ № 15, представлявано от Управителя – г-жа Десислава Тодорова Тодорова – Олованова.

Чл. 2.  Целта на тази интернет-страница е да запознае нейните посетители с основната дейност на Дружеството, неговата корпоративна структура, ценности, както и да предостави друга обща информация.

АКТУАЛНОСТ И ДОСТЪПНОСТ

Чл. 3.  Дружеството ще обновява периодично информацията, достъпна в тази интернет-страница. Въпреки това, посочената информация може да не е изчерпателна, актуална или напълно точна към момента на посещение на потребителя, за което Дружеството не носи никаква отговорност. В случай че потребител желае да получи по-подробна информация от публикуваната на интернет-страницата, той може да се свърже с Дружеството чрез който и да е комуникационен канал, като използва посочените данни за контакт в чл. 22.

Чл. 4. Информацията, достъпна на тази интернет-страница не представлява съвет за покупка на стока или услуга, или друг финансов съвет. За избягване на съмнение, Дружеството не носи отговорност за вреди, произтичащи пряко или непряко от извършването на действия от посетител на страницата или от което и да е лице въз основа на информация, публикувана на интернет-страницата.

Чл. 5. Достъпът до тази интернет-страница е свободен и се осъществява при наличие на достъп до интернет и наличие на подходящ браузър. Отговорността на Дружеството не може да бъде ангажирана, в случай че някои или всички функционалности на интернет-страницата са недостъпни поради използването на неподходящ софтуер, браузър, крайно устройство (телефон, таблет, лаптоп и др.) или поради друга независеща от Дружеството причина.

Чл. 6. Достъпът до интернет-страницата на Дружеството е напълно безплатен.

Чл. 7. В случай че посетител на тази интернет-страница не приеме тези Общи условия, достъпът му може да бъде ограничен и/или изцяло отказан до момента на тяхното приемане, по начина описан в тези Общи условия или на друго място в тази интернет-страница.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 8. Дружеството гарантира, че е предприело подходящи технически и организационни мерки за осигуряването на максимална защита на доброволно предоставените от посетителите лични данни, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общ регламент относно защитата на данните“), Законът за защита на личните данни, насоките и практиката на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както и всяка друга относима нормативна уредба.

Чл. 9. Изчерпателна информация относно правата на субектите на лични данни, реда за тяхното упражняване, отговорността на Дружеството и компетентните органи за подаване на сигнали и жалби, може да бъде намерена в Политиките за поверителност, достъпни на www.mccann.bg.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. Всеки посетител на интернет-страницата носи пълна отговорност за всички преки и косвени вреди, произтичащи от действия на посетителя, извършени в рамките на интернет-страницата или засягащи същата по какъвто и да е начин.

Чл. 11. Посетителите на тази интернет-страница нямат право да модифицират, копират, разпространяват или по какъвто и да е било друг начин да пренасят нейното съдържание в други мрежи и/или интернет-страници без изричното писмено съгласие на Дружеството.

Чл. 12. Посетителят е длъжен да не нарушава тези Общи условия по време на ползването на интернет-страницата. В случай на извършено нарушение, Дружеството има право да преустанови достъпа на този посетител за определен период от време или постоянно – по преценка на Дружеството според интензитета на нарушението.

Чл. 13. В случай на констатирано нарушение на тези Общи условия, по-специално по отношение на правата на интелектуална или индустриална собственост, авторските права, търговските марки, дизайните или всякакви лични, имуществени или неимуществени права на Дружеството, то има право да защити своите законни интереси по законоустановения административен или съдебен ред.

Чл. 14. При неспазване на описаните в тези Общи условия разпоредби, посетителят е длъжен да възстанови на Дружеството всички нанесени преки и непреки вреди, в случай че има такива.

Чл. 15. Дружеството не носи отговорност, ако поради форсмажорни или други непредвидими или непреодолими обстоятелства, вън от неговия контрол, достъпът до тази интернет-страница бъде временно ограничен.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 16. Освен ако не е посочено друго, материали като изображения, снимки, визуални елементи, лога, видеоклипове, филми, звукови файлове и текст на тази интернет-страница са изключителна собственост на Дружеството.

Чл. 17. Съдържанието и материалите, достъпни в www.mccann.bg, включително кодът и софтуерът, всички материали в съдържанието на интернет-страницата като текст, статия, изображение, документ, снимка, видео, картина, звук, знак и други обекти, са законово защитени като обекти на авторско право и сродните му права, по силата на Закона за авторското право и сродните му права, както и всички други нормативни актове в областта.

Чл. 18. Никакви материали от тази интернет-страница не могат да бъдат копирани, променяни, възпроизвеждани, препубликувани, качвани на друг компютър, разпространявани или превеждани на друг език без предварителното писмено разрешение на Дружеството.

Чл. 19. Всички текстове, новини, статии, видео материали, изображения, снимки, звуци или други материали на тази интернет-страница могат да бъдат използвани само с предварителното писмено разрешение на Дружеството и при условие, че към тях се направи съответната препратка за авторското, сродните му права и другите права на Дружеството.

Чл. 20. Посетителите на интернет-страницата носят отговорност за получаването на необходимото съгласие преди свалянето/изтеглянето на съответния обект на авторско право от тази интернет-страница.

Чл. 21. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, породени от използването на обектите на авторско право от тази интернет-страница от страна на посетителите, включително в случаите когато информацията се отнася за данни, хардуер или софтуер.

ДРУГИ

Чл. 22. Всеки посетител може да се свърже с Дружеството чрез тел.: +359 885 999 766 или +359 883 352 211, както и на e-mail адрес: office@mccann.bg.

Чл. 23. Данни за връзка с Комисията за защита на потребителите: Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, интернет-страница: www.kzp.bg.

Чл. 24. Данни за връзка с Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/91-53-525, e-mail:  kzld@cpdp.bg, интернет-страница: https://www.cpdp.bg/.

Чл. 25. Недействителността на отделни разпоредби от тези Общи условия, не засяга валидността на останалите разпоредби.

Чл. 26. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време тези Общи условия за използване при законодателни промени, технически изменения или поради други причини. Потребителят може да намери най-актуалните Общи условия в този раздел от интернет-страницата. Всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо потребителите незабавно след публикуване, без да е необходимо изрично уведомяване на последните.

Чл. 27. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на интернет-страницата и информацията в нея, потребителят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и с всички последващи промени в тях за които уведомлението се извършва по реда на чл. 26, както и че е обвързан от Общите условия и ще ги спазва.

 

Тези Общи условия са приети от „Маккан Ериксон София“ ООД и са в сила от 18.01.2022 г.

 

TERMS AND CONDITIONS FOR THE USE OF THE WEBSITE OF MACCAN ERIKSON SOFIA OOD

GENERAL INFORMATION

Art. 1. This website is owned by MacCan Erikson Sofia OOD (“the Company”) – a company established accordingly to the legislation of Republic of Bulgaria, registered with Commercial Register with the Registry Agency under UIC 121003246, with its seat and registered address in Republic of Bulgaria, 1280 Novi Iskar, Kurilo distr., 15 Targovska str, represented by the Managing Director – Mrs. Desislava Todorova Todorova – Olovanova.

Art. 2.  The purpose of this website is to introduce to its visitors the Company’s business activity, corporate structure, values, and to provide other general information.

RELEVANCE AND ACCESSIBILITY

Art. 3.  The Company undertakes to timely update the information available on this website. However, the information available on this website may not be exhaustive, hence the Company cannot be held liable for its relevance or accuracy. In the event that a user wishes to obtain more detailed information than the one published on the website, he may contact the Company by sending a free text letter via the contact data referred to in Art. 22 below.

Art. 4. The information available on this website does not constitute advice for purchasing goods or services, or other financial advice, and the Company shall not be held liable for any damages occurred directly or indirectly from actions based on the information published on this website.

Art. 5. The access to this website is free and is based on Internet availability and a suitable browser. The Company cannot be held liable in the event that some or all of the functionalities of the website are unavailable due to the use of unsuitable software, browser or device (phone, tablet, laptop, etc.).

Art. 6. The access to this Company website is completely free of charge.

Art. 7. In the event that a website visitor does not accept these Terms and Conditions, their access may be restricted and/or denied entirely until their acceptance, in the manner described on the website.

PERSONAL DATA PROTECTION

Art. 8. The Company guarantees that it has implemented the appropriate technical and organisational measures to ensure maximum protection of the personal data provided willingly by visitors, in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (“General Data Protection Regulation“), the Personal Data Protection Act, the guidelines and the regulatory practices of the supervisory authority – the Commission for Personal Data Protection, as well as any other relevant legal and administrative framework.

Art. 9. Comprehensive information on the rights of data subjects, the procedure for their exercise, the Company’s liability and the competent authorities for submitting alerts and complaints can be found in the Privacy Policy, available at www.mccann.bg.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Art. 10. Each visitor of the website is fully liable for all direct and indirect damages resulting from the visitor’s actions executed within the website or affecting the website in any way.

Art. 11. Website visitors may not modify copy, distribute or in any other way transmit its content to other networks and/or websites without the express written consent of the Company.

Art. 12. The visitor undertakes not to violate these Terms and Conditions during the use of the website. In the event of default, the Company shall have the right to suspend access to the visitor for a specified period of time or permanently, at the Company’s discretion, according to the intensity of the violation.

Art. 13. In the event of a found infringement of these Terms and Conditions, in particular with respect to intellectual or industrial property rights, copyrights, trademarks, designs or any personal, proprietary or moral rights of the Company, it shall be entitled to protect its legitimate interests through the statutory administrative or judicial procedure.

Art. 14. In the event of non-compliance with the provisions described in these Terms and Conditions, the visitor shall compensate the Company for all direct and indirect damages suffered, if any.

Art. 15. The Company shall not be held liable if, due to force majeure or other unforeseen or unavoidable circumstances beyond its control, the access to this website is temporarily restricted.

INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Art. 16. Unless otherwise stated, materials such as images, photographs, visuals, logos, videos, movies, sound files and text on this website are exclusive property of the Company.

Art. 17. The content and materials available on www.mccann.bg, including the code and software, all materials within the content of the website such as text, article, image, document, photo, video, picture, sound, sign and other objects, are legally protected as objects of copyright and related rights under the Copyright and Neighbouring Rights Act and all other legal acts in the field.

Art. 18. No materials from this website may be copied, modified, reproduced, republished, uploaded to another computer, distributed or translated into another language without the prior written permission of the Company.

Art. 19. Texts, news, articles, videos, images, photographs, sounds or other materials on this website may be used with the prior written permission of the Company and only on condition that the relevant copyright, neighbouring rights and other rights of the Company are acknowledged.

Art. 20. Website visitors are responsible for obtaining the necessary consent before downloading the relevant copyright object from this website.

Art. 21. The Company shall not be held liable for any damages whatsoever occurred from the use of the copyright objects of this website by visitors, including where the information relates to data, hardware or software.

OTHERS

Art. 22. Each visitor may contact the Company by phone at: +359 885 999 766 or +359 883 352 211, as well as on e-mail: office@mccann.bg.

Art. 23. Contact details of the Consumer Protection Commission: Address: Sofia, postal code 1000, 3, Vrabcha Str., fl. 3, 4 and 5, telephone number: 02 / 980 25 24, fax: 02 / 988 42 18, hotline: 0700 111 22, website: www.kzp.bg.

Art. 24. Contact details of the Commission for Personal Data Protection: Address: Sofia, postal code 1592, 2, boul. Prof. Tsvetan Lazarov, fax: 02/91-53-525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.

Art. 25. The invalidity of individual provisions of these Terms and Conditions shall not affect the validity of the remaining provisions.

Art. 26. The Company reserves its right to change these Terms and Conditions at any time in the event of legislative changes, technical changes or for other reasons. The visitor can find the most recent General Terms and Conditions in this section of the website. Any change in the General Terms and Conditions shall enter into force for the visitors immediately after publication, without the need for explicit notification thereof.

Art. 27. By using (including, but not limited to: browsing, clicking on links, entering information, etc.) the website and the information in it, the visitor expresses his unconditional consent with the General Terms and Conditions and any subsequent changes thereto the notification for which is done pursuant to Art. 26, as well as that he is bound by the General Terms and Conditions and will comply with them.

These Terms and Conditions have been issued by MacCan Erikson Sofia OOD and are effective as of 18.01.2022.